MRF Gedragscode
mrflogo 
 

SZV is in het bezit van een MRF certificaat en dus een volwaardig MRF lid.

De MRF is de brancheorganisatie voor de metaalrecycling branche. Zij bevorderen milieuvriendelijke en economisch verantwoorde recycling van gebruikte metalen in Nederland. De MRF behartigt de belangen van zo'n 160 ledenbedrijven en vertegenwoordigt daarmee circa 85% van de gehele branche. Hierdoor is onze vereniging een belangrijke gesprekspartner voor onder andere het Ministerie van VROM, regionale overheidsinstanties en andere belangenorganisaties.

Leden van de MRF dienen zich te houden aan de navolgende Gedragscode en deze tevens bindend voor te schrijven voor al het personeel van deze leden

1. De gedragscode houdt indat leden zich zullen onhouden van de handelingen die:

  • het milieu verwijtbaar zouden kunnen schaden
  • het imago van de MRF en de recycling in het algemeen schaden
  • mede-leden onevenredige schade kunnen berokkenen. ( Onder onevenredige schade wordt in het algemeen verstaan, alle schade die zo'n collega/concurrent ondervindt buiten de normale zakelijke concurrentie).

 

2a. De vereniging zal geen leden aanwerven waarvan bekend is, of vermoed wordt, dat zij het imago van de branche kunnen schaden.
2b. Leden dienen zich te houden aan erkende internationale handelsgebruiken
2c. Leden zullen geen recuperanten aanbevelen als lid van de vereniging of deze introduceren op de voor de branche georganiseerde periodieke beurs of andere MRF-evenementen, waarvan zij weten, of behoren te weten, dat deze niet voldoen aan het onder 1 en 2a gestelde.

 

3. Leden zullen alle mogelijke maatregelen nemen:

a. leden zullen zich houden aan wet- en regelgeving met betrekking tot afvalverwijdering en recycling en moeten derhalve over de noodzakelijke vergunningen beschikken.
b. leden streven ernaar dat hun bedrijven uitvoering geven aan de in de respectievelijke milieuvergunningen opgenomen voorwaarden en de doelstellingen zoals omschreven in het Handboek Interne Milieuzorg; zij implementeren dit systeem met de "best practical means".
c. leden nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat verontreiniging van grond en/of water wordt vermeden. Leden nemen alle mogelijke maatregelen om het publiek de onbevoegde toegang tot hun terreinen te weigeren. Ook zal getracht worden de "visuele hinder"voor buitenstaanders zoveel mogelijk te beperken.
d. leden dragen er zorg voor dat alle milieuregistraties, voor zover die van toepassing zijn op hun bedrijfsactiviteiten, ingevuld en waar nodig ondertekend worden. ( Inclusief het afvoeren van het eigen bedrijfsafval). Binnen de daartoe wettelijk vastgestelde termijn zal van deze registraties melding worden gedaan aan het bevoegde gezag.
e. om ongemak van buren en directe omgeving zoveel mogelijk te voorkomen wordt terdege rekening gehouden met de gevolgen van eventuele geluid-, rook- of stofoverlast en deze waar enigszinds mogelijk beperkt.

 

4. Niet naleving van deze Gedragscode kan leiden tot schorsing en/of intrekking van het lidmaatschap van de vereniging en/of van het recht tot het voere nvan het verenigingsschil en- logo.